Montaż

Montaż oczyszczalni ścieków ekologicznych i biologicznych

Lokalizacja 

Położenie oczyszczalni względem obiektów budowlanych oraz granic działki powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 § 37).

Ważnym aspektem lokalizacji urządzenia jest również odległość od obsługiwanego budynku – powinna być jak najmniejsza, gdyż przy dystansach powyżej 20 m istnieje ryzyko oziębiania ścieków i odkładania się tłuszczu na ściankach rury doprowadzającej ścieki, co może skutkować zmniejszeniem światła przepływu w rurze. Jeśli odległość oczyszczalni od domu jest duża, zaleca się izolację termiczną przyłącza kanalizacyjnego (można zastosować obsypkę z żużla lub innego materiału izolacyjnego). Osadnik Gnilny powinien być montowany w miejscach łatwego dostępu dla taboru asenizacyjnego, – aby co półtoraroczne wypompowywanie osadu z osadnika wstępnego nie było kłopotliwe.

Podczas instalacji oczyszczalni należy zachować określone przepisami odległości:

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenuOdległość w metrach od
Oczyszczalni Układu rozsączającego
Granica posesji lub droga2 m2 m
Dom mieszkalnybrak normbrak norm
Studnia – ujęcie wody pitnej15 m30 m
Wody gruntowebrak normbrak norm
Rurociągi z gazem, wodą1,5 m1,5 m
Przewody elektryczne0,8 m0,8 m
Drzewa i krzewyBrak norm3 m

Sposoby odprowadzenia wody pościekowej z oczyszczalni:

Odprowadzenie wody do cieku wodnego np.rowu, rzeki, itp. (oczyszczalnie biologiczne)

Odprowadzenie wody poprzez tunel rozsączający

Odprowadzenie wody poprzez tunel rozsączający w nasypie (trudne warunki gruntowo-wodne)

Odprowadzenie wody do studni chłonnej

Odprowadzenie wody do studni chłonnej w nasypie (trudne warunki gruntowo wodne)

 Odprowadzenie wody za pomocą drenażu

Odprowadzenie wody poprzez drenaż w nasypie (trudne warunki gruntowo-wodne)